Disponibilitat de fitxers RINEX horaris

Calendari de disponibilitat dels fitxers RINEX horaris a 1s al servidor FTP de Geofons, amb el percentatge d'èpoques enregistrades. Els valors s'extreuen del control de qualitat realitzat als fitxers RINEX.