Coordenades CatNet

Coordenades i velocitats de les estacions permanents de la xarxa CatNet per a cadascun dels trams detectats, resultants del darrer càlcul semestral acumulat relitzat en el darrer ITRF i transformat a ETRF2000.