Serveis en temps real

ServiceStatus

Llegenda

Serveis en temps real:

ServiceGreen

Funcionant correctament

ServiceYellow

Functionant amb limitacions

ServiceRed

Servei no disponible

ServiceRed

Constel·lació disponible

ServiceRed

Constel·lació no disponible

Estacions permanents:

Rebent dades correctament

Rebent dades parcialment

Sense recepció de dades

Llegenda

CatNet-IP

Actualitzat